Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BOOTH & SHOWCASE

ZONE F : F1-F3

ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างอาหาร เสริมสุขภาพ (Our Biodiversity, Our Food, Our Health)

หน่วยงาน :

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

นิทรรศการในโซนนี้จะนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ บนพื้นฐานของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เน้นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีชีวิตของคนไทย โดยเชื่อมโยงระบบนิเวศต่าง ๆ เข้ากับวิถีชีวิต อาหารการกิน และภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้น ๆ ดังคำขวัญวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2562 “ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างอาหาร เสริมสุขภาพ (Our Biodiversity, Our Food, Our Health)” เนื้อหานิทรรศการจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สุขภาพที่ดีเริ่มจากระบบนิเวศที่ดี (Healthy ecosystems create wellbeing for all) ความสำคัญและสถานภาพหลากหลายทางชีวภาพ (Importance and status of biodiversity) การขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การจัดการที่ยั่งยืน (Policy actions toward sustainable management)