Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BOOTH & SHOWCASE

ZONE H : H6

การท่องเที่ยวชุมชน (Biotourism)

หน่วยงาน :

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
Biodiversity Based Economy Development Office (BEDO)

นำเสนอกระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการบริหารจัดการของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่กุยบุรี