Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BOOTH & SHOWCASE

ZONE H : H1

Responsible Tourism (Zero Waste Tourism)

หน่วยงาน :

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tourism Authority of Thailand

เป็นการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เคารพความเป็นชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีกระบวนการมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน