Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BOOTH & SHOWCASE

ZONE E
Restoration & Utilization
E1
AmiBase: ศูนย์ข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน (AmiBase: ASEAN Microbial Data Center)
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E2
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center)
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E3
National Biobank of Thailand
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E4
National Omics Center
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E5
การอนุรักษ์สัตว์ป่า
BY. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์) Conservation Ecology Program, King Mongkut's University of Technology Thonburi
E6
สองทศวรรษของการศึกษานิเวศวิทยาของป่าเขตร้อนด้วยแปลงวิจัยขนาดใหญ่
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ National Science and Technology Development Agency
E7
การฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง
BY. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
E8
การฟื้นฟูป่า
BY. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT Public Company Limited
E9
การฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E10
Geoinformation Science for Habitat & Biodiversity
BY. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
E11
การขยายพันธุ์ปะการังอ่อนจากฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศ
BY. สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Sichang Marine Science Research and Training Station, Aquatic Resources Research Institute Chulalongkorn University
E12
การซ่อมแซมและปรับปรุงโพรงรังนกเงือกโดยชุมชน
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E13
BIOTEC-Novartis Research Partnership and Collaboration
BY. บริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด Novartis (Thailand) Limited
E14
เห็ดเศรษฐกิจของไทย
BY. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย The Mushroom Researchers and Growers Society of Thailand
E15
Herbs & Health
BY. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" Institute of Food Research and Product Development (IFRPD), Kasetsart University
E16
Smart Patrol เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
BY. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช Department of National Parks (DNP)
ZONE E : E7

การฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง

หน่วยงาน :

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation

คุณค่าความสำคัญของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งมีบทบาทเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เป็นผืนป่าสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งสงวนระบบนิเวศตามธรรมชาติอันหลากหลาย การติดตามสถานภาพทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จึงเป็นความท้าทายของนักจัดการและนักอนุรักษ์ เพื่อให้การจัดการป่าไม้ สัตว์ป่าและการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เช่น เสือโคร่ง ช้างป่า กระทิง วัวแดง และสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ชนิดอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสม มีความชัดเจน และให้สามารถที่จะติดตามและประเมินผลในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าที่หายากใกล้สูญพันธุ์ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิด จึงริเริ่มขึ้นเพื่อติดตามสถานภาพประชากรเสือโคร่งรวมถึงสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สำคัญอื่นๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งทำให้ทราบว่ามีประชากรของเสือโคร่งเต็มวัย ไม่ต่ำกว่า 18 ตัว อาศัยอยู่ในผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งนี้ รวมถึงยังพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สำคัญและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง กวางป่า หมูป่า เก้ง หมีควาย หมีหมา เสือลายเมฆ แมวลายหินอ่อน เป็นต้น จึงเป็นสิ่งยืนยืนได้ว่าเป็นผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่แห่งนี้ เป็นแหล่งธรรมชาติอันสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศที่ทรงคุณค่าต่อการช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้สืบไป