Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BOOTH & SHOWCASE

ZONE E
Restoration & Utilization
E1
AmiBase: ศูนย์ข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน (AmiBase: ASEAN Microbial Data Center)
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E2
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center)
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E3
National Biobank of Thailand
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E4
National Omics Center
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E5
การอนุรักษ์สัตว์ป่า
BY. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์) Conservation Ecology Program, King Mongkut's University of Technology Thonburi
E6
สองทศวรรษของการศึกษานิเวศวิทยาของป่าเขตร้อนด้วยแปลงวิจัยขนาดใหญ่
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ National Science and Technology Development Agency
E7
การฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง
BY. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
E8
การฟื้นฟูป่า
BY. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT Public Company Limited
E9
การฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E10
Geoinformation Science for Habitat & Biodiversity
BY. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
E11
การขยายพันธุ์ปะการังอ่อนจากฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศ
BY. สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Sichang Marine Science Research and Training Station, Aquatic Resources Research Institute Chulalongkorn University
E12
การซ่อมแซมและปรับปรุงโพรงรังนกเงือกโดยชุมชน
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E13
BIOTEC-Novartis Research Partnership and Collaboration
BY. บริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด Novartis (Thailand) Limited
E14
เห็ดเศรษฐกิจของไทย
BY. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย The Mushroom Researchers and Growers Society of Thailand
E15
Herbs & Health
BY. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" Institute of Food Research and Product Development (IFRPD), Kasetsart University
E16
Smart Patrol เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
BY. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช Department of National Parks (DNP)
ZONE E : E3

National Biobank of Thailand

หน่วยงาน :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หรือ NBT เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีพันธกิจหลักในการจัดเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาว (Long-term preservation) ประกอบด้วย วัสดุชีวภาพ (Biomaterial) และข้อมูลทางชีวภาพ (Biodata) มีกระบวนการจัดเก็บที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการ ดังนั้น NBT จึงเป็นแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy) ของประเทศให้ทัดเทียมประเทศคู่แข่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ของประเทศ เช่น

1. ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การนำจุลินทรีย์มาใช้เพื่อการพัฒนากระบวนการหรือผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอนไซม์ วัคซีน หรือ ยา เป็นต้น
2. ด้านการเกษตรและอาหาร เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช หรือ พันธุ์สัตว์ให้มีลักษณะที่ต้องการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ได้แก่ อาหารเสริมโภชนาการสูง อาหารฟังก์ชั่น หรือ ส่วนผสมเพื่อใช้ประกอบอาหาร เป็นต้น
3. ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมชุมชนให้พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นเพื่อการสร้างรายได้สูงให้ชุมชน หรือการพัฒนาต้นกล้าหรือต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
4. ด้านส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต เช่น การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ (big genome data) ในการพัฒนาเครื่องมือช่วยวิเคราะห์เพื่อการแพทย์แม่นยำ การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อลดอัตราความเสี่ยงจากการแพ้ยา เป็นต้น