Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BOOTH & SHOWCASE

ZONE E
Restoration & Utilization
E1
AmiBase: ศูนย์ข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน (AmiBase: ASEAN Microbial Data Center)
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E2
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center)
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E3
National Biobank of Thailand
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E4
National Omics Center
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E5
การอนุรักษ์สัตว์ป่า
BY. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์) Conservation Ecology Program, King Mongkut's University of Technology Thonburi
E6
สองทศวรรษของการศึกษานิเวศวิทยาของป่าเขตร้อนด้วยแปลงวิจัยขนาดใหญ่
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ National Science and Technology Development Agency
E7
การฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง
BY. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
E8
การฟื้นฟูป่า
BY. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT Public Company Limited
E9
การฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E10
Geoinformation Science for Habitat & Biodiversity
BY. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
E11
การขยายพันธุ์ปะการังอ่อนจากฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศ
BY. สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Sichang Marine Science Research and Training Station, Aquatic Resources Research Institute Chulalongkorn University
E12
การซ่อมแซมและปรับปรุงโพรงรังนกเงือกโดยชุมชน
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E13
BIOTEC-Novartis Research Partnership and Collaboration
BY. บริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด Novartis (Thailand) Limited
E14
เห็ดเศรษฐกิจของไทย
BY. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย The Mushroom Researchers and Growers Society of Thailand
E15
Herbs & Health
BY. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" Institute of Food Research and Product Development (IFRPD), Kasetsart University
E16
Smart Patrol เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
BY. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช Department of National Parks (DNP)
ZONE E : E2

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center)

หน่วยงาน :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) เป็นศูนย์ที่มีความพร้อมของเทคโนโลยีในการจัดเก็บรักษาและให้บริการจุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆที่ผ่านการวิจัย วิเคราะห์และจัดจำแนกเชิงพันธุกรรมอย่างถูกต้องพร้อมกับชีวสารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพแบบครบวงจร โดยมีบริการที่มีประสิทธิภาพสูงและสะดวกรวดเร็ว ปัจจุบันศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยเป็นผู้จัดการคลังชีววัสดุฯให้กับหลายหน่วยงาน เช่น

  • การเป็นคลังจัดเก็บชีววัสดุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการยื่นจดสิทธิบัตร ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  • การเป็นคลังจัดเก็บชีววัสดุประเภทจุลินทรีย์ที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยด้านการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
  • การเป็นคลังสำรองชีววัสดุจากงานวิจัยด้านการพัฒนาและการผลิตวัคซีน ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข
  • การเป็นคลังสำรองจัดเก็บรักษาชีววัสดุประเภทจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเติบโตในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงแบบระยะยาว โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาเทคนิคการจัดเก็บรักษาชีววัสดุกลุ่มนี้จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยยังมีหน่วยงานพันธมิตรและเครือข่ายเป็นกลไกการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความสามารถ ในการจัดเก็บรักษาและการให้บริการชีววัสดุจากผลงานวิจัยและพัฒนาขององค์กรและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการในการกำกับดูแลการเข้าถึง การเคลื่อนย้ายและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ชีววัสดุและทรัพยากรชีวภาพที่อยู่ในความดูแล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ให้และผู้ใช้ชีววัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และสอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยและเครือข่ายจึงเป็นอีกกลไกในการช่วยปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย

 

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC) มีความพร้อมในการจัดเก็บรักษาและให้บริการจุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ เพื่อการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพแบบครบวงจร

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย มีเครื่องมือเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการกำกับดูแลการเข้าถึง การเคลื่อนย้ายและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ชีววัสดุและทรัพยากรชีวภาพตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล