Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BOOTH & SHOWCASE

ZONE E
Restoration & Utilization
E1
AmiBase: ศูนย์ข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน (AmiBase: ASEAN Microbial Data Center)
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E2
ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center)
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E3
National Biobank of Thailand
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E4
National Omics Center
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E5
การอนุรักษ์สัตว์ป่า
BY. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์) Conservation Ecology Program, King Mongkut's University of Technology Thonburi
E6
สองทศวรรษของการศึกษานิเวศวิทยาของป่าเขตร้อนด้วยแปลงวิจัยขนาดใหญ่
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ National Science and Technology Development Agency
E7
การฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง
BY. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
E8
การฟื้นฟูป่า
BY. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT Public Company Limited
E9
การฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E10
Geoinformation Science for Habitat & Biodiversity
BY. มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University
E11
การขยายพันธุ์ปะการังอ่อนจากฟาร์มต้นแบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และการสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศ
BY. สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Sichang Marine Science Research and Training Station, Aquatic Resources Research Institute Chulalongkorn University
E12
การซ่อมแซมและปรับปรุงโพรงรังนกเงือกโดยชุมชน
BY. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
E13
BIOTEC-Novartis Research Partnership and Collaboration
BY. บริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด Novartis (Thailand) Limited
E14
เห็ดเศรษฐกิจของไทย
BY. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย The Mushroom Researchers and Growers Society of Thailand
E15
Herbs & Health
BY. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" Institute of Food Research and Product Development (IFRPD), Kasetsart University
E16
Smart Patrol เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
BY. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช Department of National Parks (DNP)
ZONE E : E1

AmiBase: ศูนย์ข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน (AmiBase: ASEAN Microbial Data Center)

หน่วยงาน :

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Development Agency

AmiBase : ศูนย์ข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียนหรือเอมี่เบส (ASEAN Microbial Data Center) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอาเซียนเพื่อวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (AnMicro: ASEAN Network on Microbial Utilisation) และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน (ACB: ASEAN Center for Biodiversity) โดยมีศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC: Thailand Bioresource Research Center) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน (ASTIF: ASEAN Science, Technology and Innovation Fund) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของฐานข้อมูลจุลินทรีย์ในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจุลินทรีย์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียน ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียนสร้างขึ้นด้วยการบูรณาการข้อมูลจากการรายงานในแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ, คลังข้อมูลจากศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ (Culture Collection) ในเครือข่าย AnMicro และเครือข่ายพันธมิตร, ฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับยีนและจีโนม, ฐานข้อมุลไมโครไบโอม และฐานข้อมูลบทความวิชาการ เป็นต้น ข้อมูลสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สกัดและรวบรวมมาได้จะถูกจัดกลุ่มพร้อมทั้งจำแนกตามลำดับอนุกรมวิธานเพื่อการแสดงผ่านเว็บไซต์ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการค้นหา ปัจจุบัน (ณ วันที่ 9 เม.ย. 2562) ฐานข้อมูล AmiBase มีข้อมูลจุลินทรีย์ที่ถูกรายงานว่าพบในภูมิภาคอาเซียนรวบรวมไว้แล้วกว่า 29,000 สปีชีส์ เว็บไซต์ AmiBase (https://www.amibase.org/) ไม่ได้มีเพียงข้อมูลความหลากหลายปฐมภูมิเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการวิเคราะห์และแสดงข้อมูล (Data Visualization) แบบกราฟิก เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของชุมชนจุลินทรีย์ในมิติต่างๆ รวมทั้ง การวิเคราะห์เปรียบเทียบชนิดของจุลินทรีย์ด้วยลำดับรหัสพันธุกรรมในระดับยีนและจีโนมและการเปรียบเทียบวิเคราะห์โครงสร้างของชุมชนจุลินทรีย์ ฐานข้อมูลและเครื่องมือระบบที่ครบวงจรทั้งหมดนี้ทำให้ AmiBase พร้อมทำหน้าที่เสมือนชุมสายหลักแห่งภูมิภาคอาเซียนให้ศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เข้าร่วมวงพันธมิตรได้แบ่งปันข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ร่วมกัน

AmiBase คือผลจากความร่วมมือของเครือข่ายอาเซียนเพื่อวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (AnMicro) และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพอาเซียน (ACB) เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียนอันจะเป็นขั้นบันไดสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ระบบเว็บไซต์ของ AmiBase (https://www.amibase.org/) ประกอบด้วยข้อมูลความหลากหลายปฐมภูมิที่สรุปผลเป็นภาพกราฟิกพร้อมด้วยเครื่องมือค้นหาที่ใช้งานง่ายและสะดวก นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ทำให้ AmiBase พร้อมเป็นชุมสายให้พันธมิตรร่วมแบ่งปันข้อมูล