Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

BOOTH & SHOWCASE

ZONE C
Organization
C1
วช. วิจัยและนวัตกรรม เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
BY. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ National Research Council of Thailand (NRCT)
C2
Biodiversity for Sustainable Development
BY. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย THE THAILAND RESEARCH FUND
C3
The living room research for life
BY. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 
C4
The Value of Biodiversity จากความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า
BY. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi
C5
เครือข่ายพันธมิตรด้านธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Business and Biodiversity Network Alliance) และบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม (IUCN Red List of Threatened Species)
BY. องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature (IUCN)
C6
Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN)
BY. โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย The United Nations Development Programme (UNDP)
C7
โครงการ พรรณพฤกษชาติประเทศไทย (Flora of Thailand)
BY. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
C8
Biodiversity and Participation of Community
BY. กรมป่าไม้ Royal Forest Department
C9
การกลับมาของเต่ามะเฟือง
BY. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources
C10
บทบาทของสวนสัตว์ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Zoo's roles for protecting biodiversity)
BY. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization under the Royal Patronage of H.M. the King
ZONE C : C2

Biodiversity for Sustainable Development

หน่วยงาน :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
THE THAILAND RESEARCH FUND

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิจัยไทยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

ปัจจุบัน สกว. ได้สนับสนุนทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Basic Research) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน 4 หัวข้อคือ

  1. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity)
  2. การศึกษาระบบนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ป่า
  3. ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts)
  4. การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)

ทั้งนี้ สกว. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ และการสร้างพันธมิตรวิจัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  จึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยในสาขาความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC)

ในนิทรรศการ สกว. จะมีการนำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่มีฐานจากงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ด้านชุมชนพื้นที่และด้านพาณิชย์ดังนี้

  1. นวัตกรรมสารนาโนจากราสำหรับกำจัดเชื้อราก่อโรคและสร้างภูมิคุ้มกันแก่พืช โดยนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จัดแสดงแล้วจะมีตัวอย่างแจกในนิทรรศการด้วย
  2. ความหลากหลายทางชีวภาพของหอยทากไทย: การวิจัยและพัฒนาจากการวิเคราะห์เชิงลึกทางวิวัฒนาการไปสู่การรังสรรค์ธุรกิจจากฐานชีวภาพ – SNAIL8
  3. ไรน้ำนางฟ้าและไรแดง: สัตว์ท้องถิ่นไทย ชุมชนไทยใช้ประโยชน์ ก้าวไปสู่สังคมโลก